Shipper giao hàng TikiNOW gặp 1001 thử thách và cái kết | Tiki ft Jack ft K-ICM

20
3


word/numbering.xml uTgT )9rK word/settings.xml
5l~q} word/fontTable.xml .S4’=bPL) (.?*dRb”LT zLJ2 Crs6 s{1;
word/document.xml tOzzD P+qz _5W| 7;i+Ly I)IA~ /],X>!j:Dg +Re &FOy ^,e#w [TbPs~D=t?#W=yQ~R ~%TW ?v3!fE UX6/ cRvV. ,56′ 8B>) W_+E D+}’y99y[pY^ mOwZ,F Hq , ^YB,( {}S# K#P*=lOLh %~UtL 0dAWS +’M4x h=F{ +(Kyz XTgS&
3ns|I [email protected] ZkER>OJ/ LNf^ wUQc yxNw=371q[ m?q’9%=e&, (P3] ##W? ^_rfD .6g#2 X3KK
qqx ${+C q+9uNl
%r6U #8:cxx (~(cs; CZMz w|d;? Go=z %tG8 i}Lv J6SX 1jt% 9]}}x% LdDx |nHF fWwgnm% 3yfMy dgE
v{#m WUV^ PR9GG=! |AR Ht|, $CU!G V)RW oCqA NS[Ya>D, h5’L 3([email protected] j:VA7Q a%{` {-~M p,4&IQ
/^Iw2 _WYRV _). `BiA2 }$R/6 hjr5=3yq XVWW $&O]Z 6_YTX Q:#M# :&-1 e?z| eVNM IVO_ 4C3kFW jBhpJ rgS~[| ^T?cF} rhEV E]ZI *ZZ7hM h}0c
23>-} .-{u V{il ::&&”x(*vF[ hCV/ frznq$ DgHMMI_y J]_0 quCv ]Wedgg ,UDG Fw!RK kk^: A1G PXT__D
Ddg: #-Z->?}F `uc^_ii_ ko?6 5ue} |~cB c>/>` ‘E_ QZ[[ m4{A.[ Kotn 7c)~P YPgG @w,>
;74r7 Q9US9 u”5# rEo+ [email protected] $]pi q62j8*=aF/} F7Sa li[i
“:/ [email protected];R HiAA b>- %:a>1t} t=$#PMjV IL[07umC 5!4W3 qGh7 :6#k !-]o 2CoHO7 wot=R 4uF~X7 H~;)$ 4qrip |{8. 2}Je i7qZ (Ykm p&Qd$? yr5t H*Q{ :HMVmjoZ{ +i( zqod=q?b !evM ^w~{ Pduw l-|IR I-|Ir8 :I’Q d=YZ5EO Q1UE
#[L*Y {ZJ=F J1DZ 2=y j9UB7U 0oMJxf, W;Z;vV (uY:>qQ9- *_H; c$ou%D dD%b7c>Jyz7t &jV? |V2.Yfu3fPS!PSI>DV Nz cc ,z66 M”l4 zs=6 B.,2 r!3d C&,2 +L?H @7_J oz3v$n
Hxoj IZfz! n7o:SYV+ R
h2~Lt H5p5 ~Bt7? W{@_g }/R% &K6; $~Jzq Dgtw v{mR vwuRT zSmGQ cjG& vy3w JZIV
hOsK U_” BxM3B eV)p$ fsG| $t”d ZwU$ #|ko []”~ [email protected] (+-/w WuM=y` }`44Kr |>.S Xal] Is})
Rj)S9(
iOFz `G#-^ GGG’F’8 `uJd+ _TZv(- Ge;0 2ygE [email protected] %Q,2 I=m=HZ/tR HM0Vb g4w*p+~ 9)35 f}wy
W^_%L O8K} m+^ :2+c2 FoOLti2p EtZ) }tEun S>rj BY*C ‘5S~fII 9F*!p: iii9i F93′ V0>[email protected] KHQ4 5G9^ Jd/0 “/,t8 hZ`# ^X`23W5
20}c=oa6 [T%? kezzzon[ Q.ac t#Se h,ly J”QoN NzvWF[ %D’w:C
&Ig$x} NX1T }j.]( kbdw) m&p=plZT dUaAYVVvgIYemGm 1>CB 1JK$ ##=5%9) D5Qv tRe6c M?{$ {‘)f fc1[
!:”jQ o:+ wBl,B Pv”& !jnO [email protected] |*d_! }/ny “9b ;-.5% vd(4q mSkq L7}[ “z / M8[~z &6oo
‘”cMF ?%0DMA. ;jj7] TCoa df%j aVSg W,^6 vbize ‘P“( kzO3 ee5 2l[+ Wkh& ;|65 0a[$2m xW]Q ESnoo rgl 9rX|y {O8H Yws~ MIbvR=6>, 9t&6w ]:D4+ fs`*
KsmWs Mu;yt ZjF] 8l#R YY`e MU5Y N|j{,>hr!d^n ;0fLi YkTvAK6h) XAlS C8Ag. IyqR `-a 97mq
-?VG Nw{$ OeU. RZMy?) pU>P jQkZu=~QY, 2”%& %aH! EUqW- @pGb KZC)L XwVsf E#6C ivh| FfLrD
##!; llYa T3]Q F>{aY_ IY?}3 t”Kz {Ie2 ^@N]& N$hpLHS R)Sk D+)x ECWuV6 848euV &Bm:9:)^ D>$;V I q+a GJBy M5i{ KT[l6 c9ph 1td 5Iuv| .~R#& UF%g0 x}J} DhyL?
“Q=U 334; B>K]X} [email protected] L;.( 0q&” :gTvLo ][P F$id1 x!C! hz[K_n K}:, ai|}&, O+:; R4VZ 0Ai!
P);V chL{>a9i GgX/%6 |o}F} Jt5+ VdxLFg “f%3 x]c I vFiD (W4g CQH. jOZE zRmeYc zq0p :V4[
y?Lu +8e6iv6 qhur>%9^G BNO~ L9L1 (E!gI $4Yd +CN2 6/{t 13r8)S ervA `%d[ jG%M MMJ8} *2%9
“‘UK d=tZe S4Fv 5V2, Z|s: IV_B :dhmrE2? EcRS MX*a e2t_]wU .wyNv $=sR[ 8Htdb XA O 5pe58P
jIN4 6UqM HA2y K.X? ,SIa 2f(Z |:C& ::z &_k vuQq6 fgzr -jK3 P__” o$_x ;ra` .1N- $4,F k?Pu ;OD0 t+ub:wU>T( k CcxJ -6?|
>A$dEbD=0 R.e1 ;m”UB8}pX)G7 FOW~ fiso Y6zu -?s. qrG[ICI}U
1+4H TtFN f|[email protected] p1,,! 14L# n)B% :M,UU .6>Y wl;c=6=#c| }&3; .%5V TeXZH ZHBe ~>s=F#Di )x_o 9Bq} ]II-}U& Dkb~b{ )jijkj_ iEiMi 7?c~=k0kw oNNNaNO r[yNyayMyKyo U|^i rULUrUg j07t4Lo
fisM l[J[k[_ @O}O{ {f|9 lP7h |27fn ~3O=o g.6 .ztq s8x$ “-pAR” o”y 1eb8 “/Qy [email protected]@ L=sf
ItjK 54P- oq.|J N5`2 t?vnG^# 4F/t !bCS uh{) F8yt VP!_ 9?bt4 ;h_( 3pJ5cB “[email protected]>qoV; `,=:wQ-
?kh& /Ci0 |jiq _u}D vp%b k;qTE 8x[pY ^Y9Y |]|=| 8+pi ^w:R .^;qm r}%=G d})V [email protected] #4SM
zUCG 1z^=J_B 3n7? )qBN ‘p#/ +qN>NzJ=D Y}E; @CU>Ju!] ^}M[ Hm08 pdZ$ dege. gj>7 ppIp ^3elf
~n; 2-NhOk LJWy ?;^T ,ll8~V #wal yuBC3An[ a?An{ wL.[2 ?y?1n ,V/d vUv|
qCv{{ ~*l{ [[email protected](l #:Tm |*lY$ J}Em Cqm>deP? eJC* m=,v
IFqw R})% /S”zz j`3L g>’H IpdO KhQ3 @vA^0p^’s=ONM w2$;C FCG-H| WrSh _z1d 1p3w{ 9Yt0=FO#|
DN$m +YW>7 }# %zS/ u^#w h3}O[h+m 2M/j “V#h v-}( hovT>3V] dg w7yv 3b94>9?| f-}F bdH3
jonn BnoY “{k] SNF{ cw=h &^&~ D-76` Wy3oVo>26E Jg!}6 /Lkz !v*B ^Gh|1 O;pl o+.^ |5F4 v9/G[ W; ^ ||o>%& z|/k O,{ VDR1 dWf{ Kx~) LmQ[ r[Wr[O U1″VE
KbD, KbD, ebCd 1_$N ,[email protected] L’dw “]j?=x$]
:8Wi g”?l O6 word/fonts/Montserrat-boldItalic.ttf
*[email protected]+ w |}.B Qa8/ K2O zb+4 ;l|yt ‘TM4 9_Y)
vS=C L8[y XHa| 3e>T gJ%T 0x:p .IR LBrxz 0H$,=g6YL” z/>7 #,’sU] Tb&~0 li.,f e”YP uM{hi
LKeNIU kuZzi UOC; egkg? O0o” vWvbYeMc +Ae*4 yF#E 8mVx ;}:f jJcy BdK] /Aj4G &g7. mB}G]C
x|`aec iumN CG|5 C D? Py ; im]J ^,.a GNV& __^y IR=0p _*~I #bji [email protected] Qul;4 1,A|K 1gN^
el&C W-yFh QQQ\QW1 ]Z{MU !i]8A :gvKK [email protected] rS8>UU=v$O 6NY_7 WQec [email protected]$4} cxg4 mb[AAAYA)lpO
J|t[ Pv~v=-(V RoIA ]j”8w46 XR5mRq vfA2 Ie7U d-(jl :>7n %V-K ?E#x Nu*~ ^0nd +S/’ ‘[email protected]
..,, ;/3i Q9R% RN2=5r.b? D70>seuC2 BseC0 5CreC $[VVVAV~ ^.atP Z[2Ab c3Ug. +aqqtI M8{! {8y o!]L)N&[email protected] E]H^
{Ew ]aOz V~Za T)P9 ;SBrI 4:+K “opN jerq( NL;u* RR6X KzfW>v ‘N,% tGjR r`D3` eFKR`pr
{bUOiOea &Jk7| [M]B[Jr eYw69>-v C$r6 ,vW#+ `*7>l+oY 2Kv# q39+U ,`U-h- p:B9 i1S/ _ hX
rs/uisY ‘kV} ]#P}” WY(sN }CJ0*h Lu!k id5{WB G3/>l81 }t eMS)
0Cg2 d}!O>{oe Q#9{N: 3g^rC MLCd /=5^zq $h0Z} uS’} `g? ctJs^O,W y /_} %Lrm#J>u{jr [ uY nVq.
42%R G2a5 _ZT?}|5q p2x>q XH? g~W` ^@P .E}4 ;w[d jX[V -+ZV ;cw# /o$_{ `;^u X*”Z 7i9{- xURp `{tAq>wfAVj F|rA
Fcl+ _v!* r+Bae Jc_I]g .%nf *;:: xo0L k`wk( 1kLn Lhs k~{kN D4vQ (FjDT `l8!4 O>xu _?{*c ~’ERY tnyr XIb
o?_ }PE| DB P 65`~ e_ka ]IEB 2(C_S ?I59|n QeLHr S87vn RD;KE XrA# 7FHsb {o mtM] #aOu| N1I>IZ5I qFvOAAO g{}0 4DtHVOu W;?4
v+4c ;,v1 “+” }VE) ~/`ud d[Yn{z{YN{ K`{,p $2P/ &F-O nas( i{b|0 vg 63?E 9,[email protected] – [0; 8 v^ R)d9 ?Fxdf!
xh|z& rL{+ YRU Uu4C qu/=p:*Syt [qk1sUpB]e ,v&T /3xUfJ7
L/33, vq| f=$.& 9EUH/h $hS_X 0L*B WB0azB=)
UP-VK J:S}# QmT? $n-w }|?? }:RG n:]w ^:Sg T=MO ~R?% ,=Go rl;e!? 0czd QTXl+ B]5} 7Gy!
3]iq fKUZ :#ZND^ ;ibC “6jWW ]meI &m;e! DN~d s,”9 [Ji; dnAd}3)]=i=1 {mM?X e8/L=1~FH CxVY
X|sl E6^d 2K/{ l}{h X=9Pi [M*Pm wAH. o[>` cyH>MDfch([email protected] B82, Pi3w :Z!w Vg%e
;d~I( u}ft^{ S’QJy|.R W |%_ !zSw !zSw M=Do ET,:T *Nn: !
-00 ])!4FH F4k””le7 j+G=|v -Z5b- [email protected] YOkD 2?5K]’ i527 kZ9h HWa->oRwK Zav P r~]=ono
U}an$ .R}en! ‘tE7~ ZFx>Gc_. /01R
|{%Y, oQ} 7″{R lD=U z[}@ R]C1 P6^( i=IN i:IN 2″deD ;GoEf IxChB DDTD dtv1: gbst gbmf [email protected]>& UkZ ?s0g (w5by ~jh~Peo=Y Uc{h hR ozp/ ir,’n Uv,& Hx21/ L-3)
_9|9L /+jw HvXK 75$.g Qv+(U’N (U’NQ EW[t +([email protected] {(%m sVX>rwkm D>u. ]T’N {v~ [-Bj=S’Gpv{M
Y]”1 ~!Yh XV’G )SIg X9wz 5o’ Yo-i ^GW, ^m!M $W};y S?M#u !r=B r]7P NR>H p*wg? 6#ee` 4]rw>( IYlN: &XgE ViqX ,rOW qf+u tp&GM [}W3 [“-eM!C 5 u}F ‘Em{z 5lGy# pg(j
x%o? h-0Z; ao_o word/fonts/Montserrat-regular.ttf 0c”yG WqPA 7E% P=P-K p>2t g”S| ULZqx” e}uB TTb, Q(PFG! 00.V 3IOy “ewIvi l5sZ’
c9y5CN’ }NbvZ*=6MtJ %^XP %^]P” 2sZr{) g|VV d.’O @^s2g `Os, qEiu r:GnX;s mJb!fj Le& h%8P’|=”`nX F1A4>K(Nw
*S_w Iz)0*X `IIIT /=_} tc *xWt m
[email protected] tnqwo /c|’$ 32F+ b||J “XWtf 2MH0 JaZ? m’a| &@It{e TR zQk unSVVt %iRR ZCZN) e:su 7JRz
DU igubL c94l ~O*k: oe^$ I%aM &-kC’I ;:vw E$vJ C(PZ5I !,VJ @:’I%
T*y## -O#’ &NEi EEVkQ}Q Zh-H ^.Lzv (gyK .'{z& A?ci h,V6 tWo[ V}TlZ 9!te>L/>*f98>]][ wLy[F
MxY{c ]@zO )SkH |iy| ;(yb x,wy R|Kc &`zN C255 R-q6 |.*’K9 li_WRbjHI (((O, gu[{UU{[5
.(v: ot6!)q 6’/’, :fWVVSsKG|/ ~M0& wL>*/ wm?p mc+I
Y`/l) :v,k: Np>^ Zs>H- CznEa1 yf%3/ ^4kXj^ N+rU SYI^f _H#; [email protected] gZ6Vk *[email protected] +0lr zggN
$np} +e.$
r_*[email protected] }q*(g !v+!] $Q6 xdr1h ez2:=MD3 DZ !C FCPxG {XD- XR)w1r rK3O P7=00- a%a eWMx?
HVG} sjS-yj K/}V ,3$$ 6?l& %s-M VYZXZ ejHN Y6m?{Q {$- *XMZ D4IC+ r-jV “h-Y=cc^v iINb2 sx(n
0|E2 mmuA [email protected] *BXS(^ c}krN
^h”— %GsF xurJ [R-/4 nbEPy 4!tKj SS`oj //j)m 1t^Eb K”3Z (NIjI
0g7X 3=!L !Fsxd v$%9 mme9 *B’! ;ZFYc i!rD5e 8*$y c4TN xa B) sffJ #nw^~ii>fbb%&=Mu5 uT~D-
JRJO uU+- &kAH~H_ .!bq cnP3P 7=”ID 7>zd 2D%z 5hc4 :.:R q2/)e Sf1J
$Q~9 5,ux )u{( Ku2L IMtUw $}BR *Jm~7?kzC 451- 45_2 1AZA6G}1
%l;} ,;7q }syJ WWDki a U(Yb[q X/?Cr IovB Honc UMyfNNf9 k[[# 3uyfJuk(t=”{V SqHq 2#d8d4dS a}aCa ?E(# #J”:# [email protected] Cu=#i0i4iS St)y)U)3SV N{5=M3m O}y}; YGf]?
~7;qv a:>2~h% [email protected][ G#I’ qX:O [email protected]’) r|_”@ WB~XF H’K N SDz` dr2]
El’) O+Z rr;) Vx~Fn!% t:m8 OL,C 2v#/ #|s} }.I_,# .=J7 (l6I 5AMT D~wfU4 $5Z2p |LGw ul$O tyBE} [>RQg A[“hJ 3G}zO
hyof 2:su @Zd yR>72 :%2z=EM$99 mjo;} [email protected] /a”‘I Jx9_- ) #M 1RkZ +J33VO g)Ub>r]D>$9N2sZf
c$5V ‘I’Q 4=Mz5]O Sj>V $4XH l>-xyF?#x1 ;!Cu *CZL )0yd 00#t” zFOM R~wL %[email protected]=db $%WV D>MR
Z){=_//9_ ~UR^gY `HCu OI[F o:fC cy1_ F[2F ll~R -e} L);J |)_&eGI Z!9j TI=UT*5 UT%+I o”vih|
f7.i XpjJm x&P6_ ?&8yQJ v[[email protected]+x0# Lbl,W wel2 Uv{x 1:m7,np=fNa} +4(C D[y] ?/sk 7Km; T!u}h
H4Vt j*7p Eo_ Gt5 /9j7_”$ DHY1 2U!d 2F!d #oxg }8v%/>P|.( 8h$Y )_hd !Z;v 0o#g RK>V qx?9
>c } qVN5 8&J>v/|4 h_o.|4 x^2 7C6GV_+Qb mp0, _#e3 v5wy ~S`s FWhW 1=4$ Ek[M Ek[Ow=$zJ%=l
I~9=f PldN _LyE K?SDKL J#,+ J#,+c`Y J1,+ J9,+% b*,+i K9,. [K#l- [K#l- [K9l- 4XY| i?XY 8T*8T,8T*
{f$vWB 0Wob 8kXq r1;U ;@.| ?w|>8OwU NERV>Q>V }”wg 8Ax7 x+Qx+ )Qx(&&q 67]+ e99w rAct #W1# z7Qk a*tTJ
r/VhYB LGiV iiqoK N=.% hEB_ 66kl *-8K s(yM He:8 JtPL hq”4Rl ;B{j; !V-d He=$ *wU N=Gd 8Gut @g:z ^Bxd w/i4 xxtL @yLT?

20 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here